Varedeklarasjon

Suldal Elverk er pålagt av NVE å informere våre straumkundar om korleis krafta me leverte i fjor var produsert. Dette kallast varedeklasjon.

Suldal Elverk kjøper konsesjonskraft av Suldal kommune. Det er denne krafta som blir levert til sluttkundane våre. Konsesjonskraft er kraft som Suldal kommune har rett til å ta ut frå dei store kraftleverandørane i Suldal (Hydro og Statkraft). I 2017 var uttaket rett i underkant av 130GWh, noko som tilsvarar det alminnelege forbruket i kommunen. Dessverre blir ikkje konsesjonskrafta levert med opprinnelsesgaranti, sjølv om den er linka opp mot produksjonen i dei lokale vasskraftverka. Suldal Elverk må difor stemple vår kraftleveranse etter nasjonal varedeklasjon berekna av NVE.

NVE si berekning av den nasjonale varedeklarasjonen er korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantiar og er basert på berekninga av såkalla European Attribute Mix (Europeisk restmiks) for Norge, utført av Association of Issuing Bodies (AIB). Varedeklarasjonen er utarbeida utfrå beste praksis fra det europeiske RE-DISS samarbeidet.

Berekning av nasjonal varedeklarasjon

NVE skriv dette om deira berekning:

"En nasjonale varedeklarasjonen beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen. I 2017 ble det produsert 149,3 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 146,1 TWh, herav 143 TWh vannkraftproduksjon, 2,8 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,2 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2017).

Den nasjonale varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier. På den måten unngår man dobbelttelling av de fornybare egenskapene i varedeklarasjonen. Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar. Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

Opprinnelsesgarantier har en varighet på 1 år etter produksjonsperiodens slutt og vil kunne benyttes for salg til norske eller utenlandske kunder etter beregningstidspunktet for varedeklarasjonen. Det ble utstedt opprinnelsesgarantier for 140,9 TWh i Norge i 2017. Ved beregning av varedeklarasjonen trekkes utstedte opprinnelsesgarantier fra fornybarandelen i varedeklarasjonen og erstattes av en sammensetning tilsvarende «European Attribute Mix» (Europeisk restmiks). Ubenyttede utløpte opprinnelsesgarantier legges til. Det tas også hensyn til opprinnelsesgarantier brukt ved salg til norske kunder.

Totalt norsk forbruk og overføringstap i nettet utgjorde 134,1 TWh i 2017. Siden det ble innløst opprinnelsesgarantier for 25,4 TWh i Norge i 2017, utgjør volumet for kunder som ikke kjøper kraft med opprinnelsesgarantier 108,7 TWh. Varedeklarasjonen viser sammensetningen av energikilder for disse kundene. I prosent var det innløst opprinnelsesgarantier for 19% av kraftkjøpet i Norge i 2017. Etter at «kjente egenskaper» er lagt til varedeklarasjonen, altså norsk produksjon det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for samt utløpte opprinnelsesgarantier, tilsvarer den den "ukjente kraften" som erstattes av Europeisk restmiks 96,1 TWh."

nasjonal-varedeklarasjon-2017.jpg