Kjøp straumen av din lokale leverandør!


Vårt produkt

Suldal Elverk har eit konkurransedyktig straumprodukt. Våre verdiar er at vi skal vera: PÅ, Solid, Lydhøyr og Reieleg. Vi har difor ikkje lokketilbod, men eit standard produkt som er likt for alle våre kundar.

Prisen ut til kunde er elverket sin innkjøpspris pluss eit påslag på 3,875 øre/kWh.
+ fastbeløp på kr. 30 pr. månad.

Elverket kjøper konsesjonskraft av Suldal kommune (Statkraft og Hydro sin produksjon)  og innkjøprsprisen følgjer spotprisen på kraftbørsen Nordpool.


Merk: Vi er ein lokal leverandør som bidreg til lokalmiljøet samtidig som vi har konkurransedyktige prisar. Årleg betaler vi ut eit utbytte til vår eigar Suldal kommune. Vi sponsar og lokale lag og foreiningar. Alt dette bidreg til eit levande bygesamfunn.

 

Kjøp straum av oss. Send inn skjema nedanfor

 

Aktuelt


Fornamn, Etternamn
Vel kva hendvendinga gjeld
Målarnummer, Kundenummer
Eg godkjenner at opplysningane blir sendt via Suldal Elverk si e-post løysing *

Avtalen kan seiast opp med eit skriftleg varsel på tre veker rekna frå mandag etter at vi har motteke oppseiinga.

Endringar i offentlege avgifter, skattar eller nye rammevilkår vil føra til tilsvarande endringar i prisane ovanfor. Nettleige kjem i tillegg til kraftavtalen ovanfor.